అమెరికాలు మెక్సికో
హలో! స్వాగతం. మీరు వినబోయే మాటలు జీవితంలో చాలా అరుదుగా వినే అతి ముఖ్యమైన మాటలు. ఇది అందరికి శుభవార్త

Zapoteco: Coatecas Altas లో ప్రోగ్రామ్‌లు


శుభవార్త
వ్యవధి
 61 నిముషములు
LLL 1 దేవునితో ప్రారంభం
వ్యవధి
 20 నిముషములు
LLL 7 యేసు - ప్రభువు & రక్షకుడు
వ్యవధి
 22 నిముషములు
లైఫ్ వర్డ్స్ 1
వ్యవధి
 58 నిముషములు
లైఫ్ వర్డ్స్ 2
వ్యవధి
 27 నిముషములు
 ఇతర వనరులు:
Faith Comes By Hearing
Faith Comes By Hearing