ทวีปอเมริกา ประเทศเม็กซีโก
สวัสดี...สิ่งที่ท่านกำลังจะฟังเป็นสิ่งสำคัญที่สุดสิ่งหนึ่งสำหรับท่าน เป็นข่าวดีสำหรับทุกคน

รายการในภาษา Zapoteco: Coatecas Altas


ข่าวประเสริฐ
ความยาว
 61 นาที
เริ่มต้นกับพระเจ้า
ความยาว
 20 นาที
พระเยซูเป็นพระเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอด
ความยาว
 22 นาที
พระคำแห่งชีวิต 1
ความยาว
 58 นาที
พระคำแห่งชีวิต 2
ความยาว
 27 นาที
 สื่ออื่นๆ:
Faith Comes By Hearing
Faith Comes By Hearing