Châu Mỹ México
Xin chào! Chào mừng bạn. Những gì bạn sẽ lắng nghe sau đây là những lời quan trọng nhất. Nó là tin lành cho tất cả mọi người.

Chương trinh bằng Zapoteco: Coatecas Altas


Tin mừng
Khoảng thời gian
 61 phút
LLL 1 Bắt đầu với Đức Chúa Trời
Khoảng thời gian
 20 phút
LLL7 CHÚA GIÊ-XU - Chúa & Đấng cứu thế
Khoảng thời gian
 22 phút
Lời sự sống 1
Khoảng thời gian
 58 phút
Lời sự sống 2
Khoảng thời gian
 27 phút
 Các nguồn khác:
Faith Comes By Hearing
Faith Comes By Hearing