ਸਤ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ! ਸੁਆਗਤ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਸੁਣਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸ਼ਬਦ ਹਨ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਸੁਣੋਗੇ। ਇਹ ਹਰ ਕਿਸੇ ਲਈ ਚੰਗੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ।

Zapoteco: Coatecas Altas ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ


ਚੰਗੀ ਖ਼ਬਰ
ਮਿਆਦ
 61 ਮਿੰਟ
LLL 1 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ
ਮਿਆਦ
 20 ਮਿੰਟ
LLL 7 ਯਿਸੂ - ਪ੍ਰਭੂ ਅਤੇ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ
ਮਿਆਦ
 22 ਮਿੰਟ
ਜੀਵਨ ਦੇ ਸ਼ਬਦ 1
ਮਿਆਦ
 58 ਮਿੰਟ
ਜੀਵਨ ਦੇ ਸ਼ਬਦ 2
ਮਿਆਦ
 27 ਮਿੰਟ
 ਹੋਰ ਸਰੋਤ:
Faith Comes By Hearing
Faith Comes By Hearing