سلام. خوش آمدید. چیزی که شما می‌خواهید اینجا بشنوید مهمترین کلماتی‌ هستند که تا کنون شنیده اید.یک خبر خوش برای همه.

برنامه‌ها به زبان ... Hayu


خبر خوش (Bingchomu Danbu)
مدت زمان
 65 دقیقه
Becoming a Friend of God ()
مدت زمان
 54 دقیقه
Important Information! (Sophoppachana Sitdaktaa Diksamu Danbu)
مدت زمان
 63 دقیقه