ສະບາຍດີ! ຍິນດີຕ້ອນຮັບ. ສິ່ງທີ່ທ່ານຈະໄດ້ຍິນແມ່ນບາງຄໍາທີ່ສໍາຄັນທີ່ສຸດທີ່ເຈົ້າຈະເຄີຍໄດ້ຍິນ. ມັນເປັນຂ່າວດີສໍາລັບທຸກຄົນ.

ໂປຣແກຣມໃນ Hayu


ຂ່າວດີ (Bingchomu Danbu)
ໄລຍະເວລາ
 65 ນາທີ
Becoming a Friend of God ()
ໄລຍະເວລາ
 54 ນາທີ
Important Information! (Sophoppachana Sitdaktaa Diksamu Danbu)
ໄລຍະເວລາ
 63 ນາທີ