ஹலோ, வணக்கம்.நீங்கள் இதுவரை கேட்டிராத மிகவும் முக்கியமான வார்த்தைகளை இப்போது கேட்கபோகிறீர்கள் . இது எல்லோருக்கும் நற்செய்தியாக உள்ளது.

நிரல்களில் உள்ள Hayu


நற்செய்தி (Bingchomu Danbu)
கால அளவு
 65 நிமிடம்
Becoming a Friend of God ()
கால அளவு
 54 நிமிடம்
Important Information! (Sophoppachana Sitdaktaa Diksamu Danbu)
கால அளவு
 63 நிமிடம்