ನಮಸ್ಕಾರ! ಸ್ವಾಗತ. ನೀವು ಕೇಳಲು ಹೊರಟಿರುವುದು ನೀವು ಕೇಳುವ ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ಪದಗಳಾಗಿವೆ. ಇದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ.

Hayu ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು


ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ (Bingchomu Danbu)
ಅವಧಿ
 65 ನಿಮಿಷ
Becoming a Friend of God
ಅವಧಿ
 54 ನಿಮಿಷ
Important Information! (Sophoppachana Sitdaktaa Diksamu Danbu)
ಅವಧಿ
 63 ನಿಮಿಷ