ഹലോ! സ്വാഗതം. നിങ്ങൾ കേൾക്കാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങൾ എന്നേക്കും കേൾക്കുന്ന വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചില വാക്കുകളാണ്. എല്ലാവർക്കും ഉള്ള ഒരു സന്തോഷവാർത്തയാണ്.

Hayu എന്നതിലെ പ്രോഗ്രാമുകൾ


നല്ല വാര്ത്ത (Bingchomu Danbu)
കാലാവധി
 65 മിനിറ്റ്
Becoming a Friend of God
കാലാവധി
 54 മിനിറ്റ്
Important Information! (Sophoppachana Sitdaktaa Diksamu Danbu)
കാലാവധി
 63 മിനിറ്റ്