హలో! స్వాగతం. మీరు వినబోయే మాటలు జీవితంలో చాలా అరుదుగా వినే అతి ముఖ్యమైన మాటలు. ఇది అందరికి శుభవార్త

Hayu లో ప్రోగ్రామ్‌లు


శుభవార్త (Bingchomu Danbu)
వ్యవధి
 65 నిముషములు
Becoming a Friend of God
వ్యవధి
 54 నిముషములు
Important Information! (Sophoppachana Sitdaktaa Diksamu Danbu)
వ్యవధి
 63 నిముషములు