අප්රිකාව කැමරූන් Ngwaw
සාදරයෙන් පිළිගනිමු. ඔබ ඇසීමට යන දේ ඔබට කවදා හෝ ඇසෙන වැදගත්ම වචන කිහිපයකි.එය සැමට සුබ ආරංචියකි.

Ngwo: Kondaතුළ වැඩසටහන්


Becoming a Friend of God
 58 විනාඩි