සාදරයෙන් පිළිගනිමු. ඔබ ඇසීමට යන දේ ඔබට කවදා හෝ ඇසෙන වැදගත්ම වචන කිහිපයකි.එය සැමට සුබ ආරංචියකි.

Laimbueතුළ වැඩසටහන්


Becoming a Friend of God ()
කාල සීමාව
 43 විනාඩි
Becoming a Friend of God ()
කාල සීමාව
 52 විනාඩි