ஆப்பிரிக்கா பர்கினோ பாசோ
ஹலோ, வணக்கம்.நீங்கள் இதுவரை கேட்டிராத மிகவும் முக்கியமான வார்த்தைகளை இப்போது கேட்கபோகிறீர்கள் . இது எல்லோருக்கும் நற்செய்தியாக உள்ளது.

Moore மொழி பிரிவு

Moore: Zaore
Moore: Yana


நிரல்களில் உள்ள Moore


நற்செய்தி
 44 நிமிடம்
LLL 1 தேவனோடு ஆரம்பம்
 40 நிமிடம்
LLL 2 வல்லமையுள்ள தேவ மனிதர்கள்
 50 நிமிடம்
LLL 3 தேவன் மூலமாக ஜெயம்
 25 நிமிடம்
LLL 4 தேவனின் ஊழியக்காரர்கள்
 28 நிமிடம்
LLL 5 சோதனைகளில் தேவனுக்காக
 27 நிமிடம்
LLL 6 இயேசு - போதகர் & சுகமளிப்பவர்
 37 நிமிடம்
LLL 7 இயேசு - கர்த்தர் & இரட்சகர்
 33 நிமிடம்
LLL 8 பரிசுத்த ஆவியானவரின் செயல்கள்
 52 நிமிடம்
ஜீவிக்கும் கிறிஸ்து
 123 நிமிடம்
உயிருள்ள வார்த்தைகள்
 40 நிமிடம்
நற்சாட்சி
 18 நிமிடம்
 பிற வளங்கள்:
The Jesus Film Project
The Jesus Film Project
Faith Comes By Hearing
Faith Comes By Hearing
Welcome Africans / Bienvue Africains
Welcome Africans / Bienvue Africains
Story Runners
Story Runners