අප්රිකාව කැමරූන් Basaa
සාදරයෙන් පිළිගනිමු. ඔබ ඇසීමට යන දේ ඔබට කවදා හෝ ඇසෙන වැදගත්ම වචන කිහිපයකි.එය සැමට සුබ ආරංචියකි.

Bassa: Momoතුළ වැඩසටහන්


Becoming a Friend of God
 53 විනාඩි