අප්රිකාව නයිජීරියාව Yoruba
සාදරයෙන් පිළිගනිමු. ඔබ ඇසීමට යන දේ ඔබට කවදා හෝ ඇසෙන වැදගත්ම වචන කිහිපයකි.එය සැමට සුබ ආරංචියකි.

Iyara: Ijumuතුළ වැඩසටහන්


ජීවිතයේ වචන
 45 විනාඩි