ஆப்பிரிக்கா நைஜீரியா Yoruba
ஹலோ, வணக்கம்.நீங்கள் இதுவரை கேட்டிராத மிகவும் முக்கியமான வார்த்தைகளை இப்போது கேட்கபோகிறீர்கள் . இது எல்லோருக்கும் நற்செய்தியாக உள்ளது.

நிரல்களில் உள்ள Iyara: Ijumu


உயிருள்ள வார்த்தைகள்
 45 நிமிடம்