සාදරයෙන් පිළිගනිමු. ඔබ ඇසීමට යන දේ ඔබට කවදා හෝ ඇසෙන වැදගත්ම වචන කිහිපයකි.එය සැමට සුබ ආරංචියකි.

Tahitianතුළ වැඩසටහන්


ජීවිතයේ වචන 1 ()
කාල සීමාව
 54 විනාඩි
ජීවිතයේ වචන 2 ()
කාල සීමාව
 58 විනාඩි
 වෙනත් සම්පත්:
Jesus Film Project
Jesus Film Project
Jesus Film Project
Jesus Film Project