សួរស្តី! សូមស្វាគមន៍។ អ្វីដែលអ្នកហៀបនឹងលឺគឺជាពាក្យដ៏សំខាន់មួយចំនួនដែលអ្នកមិនធ្លាប់បានលឺ។ វាគឺជាដំណឹងល្អសំរាប់មនុស្សគ្រប់គ្នា។

កម្មវិធីភាសានៅក្នុង Tahitian


ពាក្យនៃជីវិត 1
រយៈពេល
 54 នាទី
ពាក្យនៃជីវិត 2
រយៈពេល
 58 នាទី
 ធនធានផ្សេងទៀត:
Jesus Film Project
Jesus Film Project
Jesus Film Project
Jesus Film Project