Xin chào! Chào mừng bạn. Những gì bạn sẽ lắng nghe sau đây là những lời quan trọng nhất. Nó là tin lành cho tất cả mọi người.

Chương trinh bằng Tahitian


Lời sự sống 1
Khoảng thời gian
 54 phút
Lời sự sống 2
Khoảng thời gian
 58 phút
 Các nguồn khác:
Jesus Film Project
Jesus Film Project
Jesus Film Project
Jesus Film Project