وانواتو اقیانوسیه
سلام. خوش آمدید. چیزی که شما می‌خواهید اینجا بشنوید مهمترین کلماتی‌ هستند که تا کنون شنیده اید.یک خبر خوش برای همه.

برنامه‌ها به زبان ... زبان بیسلاما


Gud Nius
 55 دقیقه
LLL 1 Wol we God i mekem fastaem
 45 دقیقه
LLL 2 Ol fas man we oli bilif strong long God
 44 دقیقه
LLL 3 Ol fas lida we God i stanemap
 43 دقیقه
LLL 4 Ol wokman blong God
 38 دقیقه
LLL 5 Ol man we oli stanap strong long hadtaem wet
 40 دقیقه
LLL 6 Jisas i man blong tijim mo hilim narafala ma
 44 دقیقه
LLL 7 Jisas i Masta mo man blong sevem narafala ma
 44 دقیقه
LLL 8 Wok blong Tabu Spirit
 45 دقیقه
کلام زندگی
 29 دقیقه
کلام زندگی 1
 29 دقیقه
کلام زندگی 1 w/ BISLAMA
 28 دقیقه
کلام زندگی 2
 49 دقیقه
کلام زندگی 2 w/ BISLAMA
 27 دقیقه
کلام زندگی 2w/ BISLAMA
 29 دقیقه
کلام زندگی w/ BISLAMA
 27 دقیقه
کلام زندگی w/ BISLAMA
 26 دقیقه
کلام زندگی w/ BISLAMA
 27 دقیقه
کلام زندگی w/ BISLAMA
 30 دقیقه
کلام زندگی w/ BISLAMA
 25 دقیقه
کلام زندگی w/ BISLAMA
 29 دقیقه
کلام زندگی w/ BISLAMA
 30 دقیقه
کلام زندگی w/BISLAMA
 42 دقیقه
Can God Forgive Me?
 7 دقیقه
Messages w/ NAVAVA & BISLAMA
 59 دقیقه
Ol Tok blong Laef 1
 22 دقیقه
Ol Tok blong Laef 2
 77 دقیقه
Ol Tok blong Laef 3
 41 دقیقه
آواز‌ها 1
 24 دقیقه
From Death to Life
 27 دقیقه
Naen Dei i Lus Long Solwara
 26 دقیقه
Ol sing sing 2
 26 دقیقه
Taem Blong Gro
 30 دقیقه
New Life in Christ
 45 دقیقه
New Testament Readings
 56 دقیقه
Old Testament Readings
 57 دقیقه