ஓசெனியா வனவாட்டு
ஹலோ, வணக்கம்.நீங்கள் இதுவரை கேட்டிராத மிகவும் முக்கியமான வார்த்தைகளை இப்போது கேட்கபோகிறீர்கள் . இது எல்லோருக்கும் நற்செய்தியாக உள்ளது.

நிரல்களில் உள்ள Bislama


Gud Nius
 55 நிமிடம்
LLL 1 Wol we God i mekem fastaem
 45 நிமிடம்
LLL 2 Ol fas man we oli bilif strong long God
 44 நிமிடம்
LLL 3 Ol fas lida we God i stanemap
 43 நிமிடம்
LLL 4 Ol wokman blong God
 38 நிமிடம்
LLL 5 Ol man we oli stanap strong long hadtaem wet
 40 நிமிடம்
LLL 6 Jisas i man blong tijim mo hilim narafala ma
 44 நிமிடம்
LLL 7 Jisas i Masta mo man blong sevem narafala ma
 44 நிமிடம்
LLL 8 Wok blong Tabu Spirit
 45 நிமிடம்
உயிருள்ள வார்த்தைகள்
 29 நிமிடம்
உயிருள்ள வார்த்தைகள் 1
 29 நிமிடம்
உயிருள்ள வார்த்தைகள் 1 w/ BISLAMA
 28 நிமிடம்
உயிருள்ள வார்த்தைகள் 2
 49 நிமிடம்
உயிருள்ள வார்த்தைகள் 2 w/ BISLAMA
 27 நிமிடம்
உயிருள்ள வார்த்தைகள் 2w/ BISLAMA
 29 நிமிடம்
உயிருள்ள வார்த்தைகள் w/ BISLAMA
 27 நிமிடம்
உயிருள்ள வார்த்தைகள் w/ BISLAMA
 26 நிமிடம்
உயிருள்ள வார்த்தைகள் w/ BISLAMA
 27 நிமிடம்
உயிருள்ள வார்த்தைகள் w/ BISLAMA
 30 நிமிடம்
உயிருள்ள வார்த்தைகள் w/ BISLAMA
 25 நிமிடம்
உயிருள்ள வார்த்தைகள் w/ BISLAMA
 29 நிமிடம்
உயிருள்ள வார்த்தைகள் w/ BISLAMA
 30 நிமிடம்
உயிருள்ள வார்த்தைகள் w/BISLAMA
 42 நிமிடம்
Can God Forgive Me?
 7 நிமிடம்
Messages w/ NAVAVA & BISLAMA
 59 நிமிடம்
Ol Tok blong Laef 1
 22 நிமிடம்
Ol Tok blong Laef 2
 77 நிமிடம்
Ol Tok blong Laef 3
 41 நிமிடம்
பாடல்கள் 1
 24 நிமிடம்
From Death to Life
 27 நிமிடம்
Naen Dei i Lus Long Solwara
 26 நிமிடம்
Ol sing sing 2
 26 நிமிடம்
Taem Blong Gro
 30 நிமிடம்
New Life in Christ
 45 நிமிடம்
New Testament Readings
 56 நிமிடம்
Old Testament Readings
 57 நிமிடம்
 பிற வளங்கள்:
The Jesus Film Project
The Jesus Film Project
The Jesus Film Project
The Jesus Film Project
Faith Comes By Hearing
Faith Comes By Hearing