غنا آفریقا
سلام. خوش آمدید. چیزی که شما می‌خواهید اینجا بشنوید مهمترین کلماتی‌ هستند که تا کنون شنیده اید.یک خبر خوش برای همه.

برنامه‌ها به زبان ... Sehwi


خبر خوش
 43 دقیقه
LLL 1 شروع با خدا
 35 دقیقه
LLL 2 مردان توانا خدا
 43 دقیقه
LLL 3 پیروزی از طریق خدا
 33 دقیقه
LLL 4 بندگان خدا
 31 دقیقه
LLL 5 در محاکمه برای خدا
 28 دقیقه
LLL 6 عیسی - معلم و شفا دهنده
 33 دقیقه
LLL 7 عیسی - خداوند و نجات دهنده
 37 دقیقه
LLL 8 اعمال روح القدس
 34 دقیقه
کلام زندگی
 44 دقیقه