ทวีปแอฟริกา ประเทศกาน่า
สวัสดี...สิ่งที่ท่านกำลังจะฟังเป็นสิ่งสำคัญที่สุดสิ่งหนึ่งสำหรับท่าน เป็นข่าวดีสำหรับทุกคน

รายการในภาษา Sehwi


ข่าวประเสริฐ
 43 นาที
เริ่มต้นกับพระเจ้า
 35 นาที
๒ ผู้ยิ่งใหญ่ของพระเจ้า
 43 นาที
๓ พระเจ้าช่วยให้เรามีชัย
 33 นาที
๔ ผู้ที่รับใช้พระเจ้า
 31 นาที
๕ การพิจารณาเพื่อพระเจ้า
 28 นาที
๖ พระเยซู - พระผู้สอน และ พระผู้รักษา
 33 นาที
พระเยซูเป็นพระเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอด
 37 นาที
๘ การกระทำของพระวิญญาณบริสุทธิ์
 34 นาที
พระคำแห่งชีวิต
 44 นาที