අප්රිකාව කැමරූන් Denya
සාදරයෙන් පිළිගනිමු. ඔබ ඇසීමට යන දේ ඔබට කවදා හෝ ඇසෙන වැදගත්ම වචන කිහිපයකි.එය සැමට සුබ ආරංචියකි.

Anyang: Deyang-Usongතුළ වැඩසටහන්


ජීවිතයේ වචන
 46 විනාඩි