សួរស្តី! សូមស្វាគមន៍។ អ្វីដែលអ្នកហៀបនឹងលឺគឺជាពាក្យដ៏សំខាន់មួយចំនួនដែលអ្នកមិនធ្លាប់បានលឺ។ វាគឺជាដំណឹងល្អសំរាប់មនុស្សគ្រប់គ្នា។

កម្មវិធីភាសានៅក្នុង Spanish: Latin America


ដំណឹង​ល្អ (Buenas Nuevas de las Santas Escrituras)
រយៈពេល
 38 នាទី
LLL 1 ការចាប់ផ្តើមជាមួយព្រះជាម្ចាស់ ()
រយៈពេល
 25 នាទី
LLL 2 បុរសខ្លាំងនៃព្រះ ()
រយៈពេល
 51 នាទី
LLL 3 ជ័យជំនះតាមរយៈព្រះ ()
រយៈពេល
 30 នាទី
LLL 4 អ្នកបំរើរបស់ព្រះជាម្ចាស់ ()
រយៈពេល
 33 នាទី
LLL 5 លើការសាកល្បងសម្រាប់ព្រះ ()
រយៈពេល
 31 នាទី
LLL 6 ព្រះយេស៊ូវ - គ្រូ & អ្នកព្យាបាល ()
រយៈពេល
 27 នាទី
LLL 7 ព្រះយេស៊ូវ - ព្រះអម្ចាស់ & ព្រះអង្គសង្គ្រោះ ()
រយៈពេល
 32 នាទី
LLL 8 កិច្ចការនៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ ()
រយៈពេល
 27 នាទី
ព្រះគ្រីស្ទដ៏មានព្រះជន្មរស់ ()
រយៈពេល
 119 នាទី
Knowing More About God (Conciendo Mas De Dios)
រយៈពេល
 22 នាទី
Devotions (Devociones)
រយៈពេល
 50 នាទី
Devotions for Children (Devocionales para Niños)
រយៈពេល
 42 នាទី
 ធនធានផ្សេងទៀត:
Jesus Film Project
Jesus Film Project
Jesus Film Project
Jesus Film Project