ສະບາຍດີ! ຍິນດີຕ້ອນຮັບ. ສິ່ງທີ່ທ່ານຈະໄດ້ຍິນແມ່ນບາງຄໍາທີ່ສໍາຄັນທີ່ສຸດທີ່ເຈົ້າຈະເຄີຍໄດ້ຍິນ. ມັນເປັນຂ່າວດີສໍາລັບທຸກຄົນ.

ໂປຣແກຣມໃນ Spanish: Latin America


ຂ່າວດີ (Buenas Nuevas de las Santas Escrituras)
ໄລຍະເວລາ
 38 ນາທີ
LLL 1 ເລີ່ມຕົ້ນດ້ວຍພຣະເຈົ້າ ()
ໄລຍະເວລາ
 25 ນາທີ
LLL 2 ຜູ້ມີອຳນາດຂອງພຣະເຈົ້າ ()
ໄລຍະເວລາ
 51 ນາທີ
LLL 3 ໄຊຊະນະຜ່ານພຣະເຈົ້າ ()
ໄລຍະເວລາ
 30 ນາທີ
LLL 4 ຜູ້ຮັບໃຊ້ຂອງພຣະເຈົ້າ ()
ໄລຍະເວລາ
 33 ນາທີ
LLL 5 ໃນການທົດລອງສໍາລັບພຣະເຈົ້າ ()
ໄລຍະເວລາ
 31 ນາທີ
LLL 6 ພຣະເຢຊູ - ຄູອາຈານ & Healer ()
ໄລຍະເວລາ
 27 ນາທີ
LLL 7 ພຣະເຢຊູ - ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ & ພຣະຜູ້ຊ່ອຍໃຫ້ລອດ ()
ໄລຍະເວລາ
 32 ນາທີ
LLL 8 ການກະທໍາຂອງພຣະວິນຍານບໍລິສຸດ ()
ໄລຍະເວລາ
 27 ນາທີ
ພຣະຄຣິດຜູ້ຊົງພຣະຊົນຢູ່ ()
ໄລຍະເວລາ
 119 ນາທີ
Knowing More About God (Conciendo Mas De Dios)
ໄລຍະເວລາ
 22 ນາທີ
Devotions (Devociones)
ໄລຍະເວລາ
 50 ນາທີ
Devotions for Children (Devocionales para Niños)
ໄລຍະເວລາ
 42 ນາທີ
 ຊັບພະຍາກອນອື່ນໆ:
Jesus Film Project
Jesus Film Project
Jesus Film Project
Jesus Film Project