Здраво! Добредојдовте. Она што ќе го слушнете се некои од најважните зборови што некогаш ќе ги слушнете. Тоа е добра вест за сите.

Програми во Spanish: Latin America


Добри вести (Buenas Nuevas de las Santas Escrituras)
Времетраење
 38 мин
ЛЛЛ 1 Почеток со БОГ ()
Времетраење
 25 мин
ЛЛЛ 2 Божји моќни луѓе ()
Времетраење
 51 мин
LLL 3 Победа преку БОГ ()
Времетраење
 30 мин
LLL 4 Божји слуги ()
Времетраење
 33 мин
LLL 5 На судење за БОГ ()
Времетраење
 31 мин
LLL 6 ИСУС - Учител и исцелител ()
Времетраење
 27 мин
LLL 7 ИСУС - Господ и Спасител ()
Времетраење
 32 мин
LLL 8 Дела на СВЕТИОТ ДУХ ()
Времетраење
 27 мин
Живиот Христос ()
Времетраење
 119 мин
Knowing More About God (Conciendo Mas De Dios)
Времетраење
 22 мин
Devotions (Devociones)
Времетраење
 50 мин
Devotions for Children (Devocionales para Niños)
Времетраење
 42 мин
 Други ресурси:
Jesus Film Project
Jesus Film Project
Jesus Film Project
Jesus Film Project