ਸਤ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ! ਸੁਆਗਤ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਸੁਣਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸ਼ਬਦ ਹਨ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਸੁਣੋਗੇ। ਇਹ ਹਰ ਕਿਸੇ ਲਈ ਚੰਗੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ।

Spanish: Latin America ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ


ਚੰਗੀ ਖ਼ਬਰ (Buenas Nuevas de las Santas Escrituras)
ਮਿਆਦ
 38 ਮਿੰਟ
LLL 1 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ()
ਮਿਆਦ
 25 ਮਿੰਟ
LLL 2 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਆਦਮੀ ()
ਮਿਆਦ
 51 ਮਿੰਟ
LLL 3 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੁਆਰਾ ਜਿੱਤ ()
ਮਿਆਦ
 30 ਮਿੰਟ
LLL 4 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸੇਵਕ ()
ਮਿਆਦ
 33 ਮਿੰਟ
LLL 5 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਲਈ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ 'ਤੇ ()
ਮਿਆਦ
 31 ਮਿੰਟ
LLL 6 ਯਿਸੂ - ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ()
ਮਿਆਦ
 27 ਮਿੰਟ
LLL 7 ਯਿਸੂ - ਪ੍ਰਭੂ ਅਤੇ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ()
ਮਿਆਦ
 32 ਮਿੰਟ
LLL 8 ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਕੰਮ ()
ਮਿਆਦ
 27 ਮਿੰਟ
ਜੀਵਤ ਮਸੀਹ ()
ਮਿਆਦ
 119 ਮਿੰਟ
Knowing More About God (Conciendo Mas De Dios)
ਮਿਆਦ
 22 ਮਿੰਟ
Devotions (Devociones)
ਮਿਆਦ
 50 ਮਿੰਟ
Devotions for Children (Devocionales para Niños)
ਮਿਆਦ
 42 ਮਿੰਟ
 ਹੋਰ ਸਰੋਤ:
Jesus Film Project
Jesus Film Project
Jesus Film Project
Jesus Film Project