ஹலோ, வணக்கம்.நீங்கள் இதுவரை கேட்டிராத மிகவும் முக்கியமான வார்த்தைகளை இப்போது கேட்கபோகிறீர்கள் . இது எல்லோருக்கும் நற்செய்தியாக உள்ளது.

நிரல்களில் உள்ள Spanish: Latin America


நற்செய்தி (Buenas Nuevas de las Santas Escrituras)
கால அளவு
 38 நிமிடம்
LLL 1 தேவனோடு ஆரம்பம் ()
கால அளவு
 25 நிமிடம்
LLL 2 வல்லமையுள்ள தேவ மனிதர்கள் ()
கால அளவு
 51 நிமிடம்
LLL 3 தேவன் மூலமாக ஜெயம் ()
கால அளவு
 30 நிமிடம்
LLL 4 தேவனின் ஊழியக்காரர்கள் ()
கால அளவு
 33 நிமிடம்
LLL 5 சோதனைகளில் தேவனுக்காக ()
கால அளவு
 31 நிமிடம்
LLL 6 இயேசு - போதகர் & சுகமளிப்பவர் ()
கால அளவு
 27 நிமிடம்
LLL 7 இயேசு - கர்த்தர் & இரட்சகர் ()
கால அளவு
 32 நிமிடம்
LLL 8 பரிசுத்த ஆவியானவரின் செயல்கள் ()
கால அளவு
 27 நிமிடம்
ஜீவிக்கும் கிறிஸ்து ()
கால அளவு
 119 நிமிடம்
Knowing More About God (Conciendo Mas De Dios)
கால அளவு
 22 நிமிடம்
Devotions (Devociones)
கால அளவு
 50 நிமிடம்
Devotions for Children (Devocionales para Niños)
கால அளவு
 42 நிமிடம்
 பிற வளங்கள்:
Jesus Film Project
Jesus Film Project
Jesus Film Project
Jesus Film Project