Xin chào! Chào mừng bạn. Những gì bạn sẽ lắng nghe sau đây là những lời quan trọng nhất. Nó là tin lành cho tất cả mọi người.

Chương trinh bằng Spanish: Latin America


Tin mừng (Buenas Nuevas de las Santas Escrituras)
Khoảng thời gian
 38 phút
LLL 1 Bắt đầu với Đức Chúa Trời ()
Khoảng thời gian
 25 phút
LLL 2 Những người đàn ông hùng mạnh của ĐỨC CHÚA TRỜI ()
Khoảng thời gian
 51 phút
LLL 3 Chiến thắng nhờ Đức Chúa trời ()
Khoảng thời gian
 30 phút
LLL 4 Tôi tớ của Chúa ()
Khoảng thời gian
 33 phút
LLL 5 Chịu thử thách vì Đức Chúa Trời ()
Khoảng thời gian
 31 phút
LLL 6 CHÚA GIÊ-XU - Giáo viên & Người chữa bệnh ()
Khoảng thời gian
 27 phút
LLL7 CHÚA GIÊ-XU - Chúa & Đấng cứu thế ()
Khoảng thời gian
 32 phút
LLL 8 Công việc của Đức Thánh Linh ()
Khoảng thời gian
 27 phút
Chúa Giê-xu hằng sống ()
Khoảng thời gian
 119 phút
Knowing More About God (Conciendo Mas De Dios)
Khoảng thời gian
 22 phút
Devotions (Devociones)
Khoảng thời gian
 50 phút
Devotions for Children (Devocionales para Niños)
Khoảng thời gian
 42 phút
 Các nguồn khác:
Jesus Film Project
Jesus Film Project
Jesus Film Project
Jesus Film Project