ഹലോ! സ്വാഗതം. നിങ്ങൾ കേൾക്കാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങൾ എന്നേക്കും കേൾക്കുന്ന വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചില വാക്കുകളാണ്. എല്ലാവർക്കും ഉള്ള ഒരു സന്തോഷവാർത്തയാണ്.

Spanish: Latin America എന്നതിലെ പ്രോഗ്രാമുകൾ


നല്ല വാര്ത്ത (Buenas Nuevas de las Santas Escrituras)
കാലാവധി
 38 മിനിറ്റ്
LLL 1 ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ആരംഭിക്കുന്നു
കാലാവധി
 25 മിനിറ്റ്
LLL 2 ദൈവത്തിന്റെ ശക്തരായ മനുഷ്യർ
കാലാവധി
 51 മിനിറ്റ്
LLL 3 ദൈവത്തിലൂടെയുള്ള വിജയം
കാലാവധി
 30 മിനിറ്റ്
LLL 4 ദൈവത്തിന്റെ ദാസന്മാർ
കാലാവധി
 33 മിനിറ്റ്
LLL 5 ദൈവത്തിനായുള്ള വിചാരണയിൽ
കാലാവധി
 31 മിനിറ്റ്
LLL 6 യേശു - അധ്യാപകനും രോഗശാന്തിക്കാരനും
കാലാവധി
 27 മിനിറ്റ്
LLL 7 യേശു - കർത്താവും രക്ഷകനും
കാലാവധി
 32 മിനിറ്റ്
LLL 8 പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ പ്രവൃത്തികൾ
കാലാവധി
 27 മിനിറ്റ്
ജീവിക്കുന്ന ക്രിസ്തു
കാലാവധി
 119 മിനിറ്റ്
Knowing More About God (Conciendo Mas De Dios)
കാലാവധി
 22 മിനിറ്റ്
Devotions (Devociones)
കാലാവധി
 50 മിനിറ്റ്
Devotions for Children (Devocionales para Niños)
കാലാവധി
 42 മിനിറ്റ്
 മറ്റ് വിഭവങ്ങൾ:
Jesus Film Project
Jesus Film Project
Jesus Film Project
Jesus Film Project