नमस्ते! स्वागत छ। तपाई सबैभन्दा महत्वपुर्ण वचनहरु सुन्न जादै हुनुहुन्छ । यो सबैको लागि अशल खबर हो ।

Spanish: Latin America मा कार्यक्रमहरू


खुसीको खबर (Buenas Nuevas de las Santas Escrituras)
अवधि
 38 मिनेट
LLL 1 परमेश्वरबाट सुरु
अवधि
 25 मिनेट
LLL 2 परमेश्वरका शक्तिशाली मानिसहरू
अवधि
 51 मिनेट
LLL 3 परमेश्वरद्वारा विजय
अवधि
 30 मिनेट
LLL 4 परमेश्वरका सेवकहरू
अवधि
 33 मिनेट
LLL 5 परमेश्वरको लागि परीक्षणमा
अवधि
 31 मिनेट
LLL 6 येशू - शिक्षक र निको पार्ने
अवधि
 27 मिनेट
LLL 7 येशू - प्रभु र मुक्तिदाता
अवधि
 32 मिनेट
LLL 8 पवित्र आत्माका कार्यहरू
अवधि
 27 मिनेट
जीवित ख्रीष्ट
अवधि
 119 मिनेट
Knowing More About God (Conciendo Mas De Dios)
अवधि
 22 मिनेट
Devotions (Devociones)
अवधि
 50 मिनेट
Devotions for Children (Devocionales para Niños)
अवधि
 42 मिनेट
 अन्य स्रोतहरू:
Jesus Film Project
Jesus Film Project
Jesus Film Project
Jesus Film Project