ஆப்பிரிக்கா எத்தியோப்பியா
ஹலோ, வணக்கம்.நீங்கள் இதுவரை கேட்டிராத மிகவும் முக்கியமான வார்த்தைகளை இப்போது கேட்கபோகிறீர்கள் . இது எல்லோருக்கும் நற்செய்தியாக உள்ளது.

நிரல்களில் உள்ள Tsamai


LLL 1 தேவனோடு ஆரம்பம்
 39 நிமிடம்
LLL 1 தேவனோடு ஆரம்பம்
 50 நிமிடம்
LLL 3 தேவன் மூலமாக ஜெயம்
 46 நிமிடம்
LLL 4 தேவனின் ஊழியக்காரர்கள்
 43 நிமிடம்
LLL 5 சோதனைகளில் தேவனுக்காக
 43 நிமிடம்
LLL 6 இயேசு - போதகர் & சுகமளிப்பவர்
 44 நிமிடம்
LLL 7 இயேசு - கர்த்தர் & இரட்சகர்
 38 நிமிடம்
LLL 8 பரிசுத்த ஆவியானவரின் செயல்கள்
 42 நிமிடம்
God's Love Through Christ
 49 நிமிடம்
 பிற வளங்கள்:
The Jesus Film Project
The Jesus Film Project