အာဖရိကတိုက် အီသီယိုးပီးယားနိုင်ငံ
ဟယ်လို၊ ကြိုဆိုပါတယ်။ သင်ကြားရတော့မယ့်အရာတွေဟာ သင်ကြားသိရမည့် အရေးကြီးဆုံးသော စကားလုံးများ ဖြစ်တယ်။ ထိုအရာဟာ လူတိုင်းအတွက် သတင်းကောင်းဖြစ်တယ်။

ဘာသာစကားဖြင့် အစီအစဉ်များ Tsamai


LLL 1 ဘုရားသခင်နှင့်အစပြုခြင်း
 39 မိနစ်
LLL 1 ဘုရားသခင်နှင့်အစပြုခြင်း
 50 မိနစ်
LLL 3 ဘုရားသခင်အားဖြင့် အောင်နိုင်ခြင်း
 46 မိနစ်
LLL 4 ဘုရားသခင့် အစေခံများ
 43 မိနစ်
LLL 5 ဘုရားသခင်အတွက် စမ်းသပ်ခံခြင်း
 43 မိနစ်
LLL 6 ယေရှု - သွန်သင်သူနှင့် ကျန်းမာခြင်းအရှင်
 44 မိနစ်
LLL 7 ယေရှု - သခင်နှင့် ကယ်တင်ရှင်
 38 မိနစ်
LLL 8 သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်၏ လုပ်ရပ်များ
 42 မိနစ်
God's Love Through Christ
 49 မိနစ်