Xin chào! Chào mừng bạn. Những gì bạn sẽ lắng nghe sau đây là những lời quan trọng nhất. Nó là tin lành cho tất cả mọi người.

Chương trinh bằng Gahuku


Tin mừng
Khoảng thời gian
 117 phút
Lời sự sống 1
Khoảng thời gian
 46 phút
Lời sự sống 2
Khoảng thời gian
 30 phút