سلام. خوش آمدید. چیزی که شما می‌خواهید اینجا بشنوید مهمترین کلماتی‌ هستند که تا کنون شنیده اید.یک خبر خوش برای همه.

Lunda خانواده زبانی

Lunda: Ndembu
Lunda: Kwango


برنامه‌ها به زبان ... Lunda


خبر خوش
مدت زمان
 41 دقیقه
LLL 1 شروع با خدا
مدت زمان
 39 دقیقه
LLL 2 مردان توانا خدا
مدت زمان
 39 دقیقه
LLL 3 پیروزی از طریق خدا
مدت زمان
 38 دقیقه
LLL 4 بندگان خدا
مدت زمان
 39 دقیقه
LLL 5 در محاکمه برای خدا
مدت زمان
 38 دقیقه
LLL 6 عیسی - معلم و شفا دهنده
مدت زمان
 38 دقیقه
LLL 7 عیسی - خداوند و نجات دهنده
مدت زمان
 38 دقیقه
LLL 8 اعمال روح القدس
مدت زمان
 38 دقیقه
 منابع دیگر:
Jesus Film Project
Jesus Film Project
Faith Comes By Hearing
Faith Comes By Hearing