ഹലോ! സ്വാഗതം. നിങ്ങൾ കേൾക്കാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങൾ എന്നേക്കും കേൾക്കുന്ന വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചില വാക്കുകളാണ്. എല്ലാവർക്കും ഉള്ള ഒരു സന്തോഷവാർത്തയാണ്.

Lunda ഭാഷാവിഭാഗം (ഗ്രൂപ്പ്)

Lunda: Ndembu
Lunda: Kwango


Lunda എന്നതിലെ പ്രോഗ്രാമുകൾ


നല്ല വാര്ത്ത
കാലാവധി
 41 മിനിറ്റ്
LLL 1 ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ആരംഭിക്കുന്നു
കാലാവധി
 39 മിനിറ്റ്
LLL 2 ദൈവത്തിന്റെ ശക്തരായ മനുഷ്യർ
കാലാവധി
 39 മിനിറ്റ്
LLL 3 ദൈവത്തിലൂടെയുള്ള വിജയം
കാലാവധി
 38 മിനിറ്റ്
LLL 4 ദൈവത്തിന്റെ ദാസന്മാർ
കാലാവധി
 39 മിനിറ്റ്
LLL 5 ദൈവത്തിനായുള്ള വിചാരണയിൽ
കാലാവധി
 38 മിനിറ്റ്
LLL 6 യേശു - അധ്യാപകനും രോഗശാന്തിക്കാരനും
കാലാവധി
 38 മിനിറ്റ്
LLL 7 യേശു - കർത്താവും രക്ഷകനും
കാലാവധി
 38 മിനിറ്റ്
LLL 8 പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ പ്രവൃത്തികൾ
കാലാവധി
 38 മിനിറ്റ്
 മറ്റ് വിഭവങ്ങൾ:
Jesus Film Project
Jesus Film Project
Faith Comes By Hearing
Faith Comes By Hearing