සාදරයෙන් පිළිගනිමු. ඔබ ඇසීමට යන දේ ඔබට කවදා හෝ ඇසෙන වැදගත්ම වචන කිහිපයකි.එය සැමට සුබ ආරංචියකි.

Lundaභාෂා කණ්ඩායම

Lunda: Ndembu
Lunda: Kwango


Lundaතුළ වැඩසටහන්


ශුභාරංචිය
කාල සීමාව
 41 විනාඩි
LLL 1 දෙවියන්ගෙන් ආරම්භය
කාල සීමාව
 39 විනාඩි
LLL 2 දෙවියන්ගේ බලවත් මිනිසුන්
කාල සීමාව
 39 විනාඩි
LLL 3 දෙවියන් වහන්සේ හරහා ජයග්‍රහණය
කාල සීමාව
 38 විනාඩි
LLL 4 දෙවියන්ගේ සේවකයන්
කාල සීමාව
 39 විනාඩි
LLL 5 දෙවියන් සඳහා නඩු විභාගයේදී
කාල සීමාව
 38 විනාඩි
LLL 6 ජේසුස් - ගුරුවරයා සහ සුව කරන්නා
කාල සීමාව
 38 විනාඩි
LLL 7 ජේසුස් - ස්වාමියා සහ ගැලවුම්කරුවා
කාල සීමාව
 38 විනාඩි
LLL 8 ශුද්ධාත්මයාණන්ගේ ක්‍රියා
කාල සීමාව
 38 විනාඩි
 වෙනත් සම්පත්:
Jesus Film Project
Jesus Film Project
Faith Comes By Hearing
Faith Comes By Hearing