ஹலோ, வணக்கம்.நீங்கள் இதுவரை கேட்டிராத மிகவும் முக்கியமான வார்த்தைகளை இப்போது கேட்கபோகிறீர்கள் . இது எல்லோருக்கும் நற்செய்தியாக உள்ளது.

Lunda மொழி பிரிவு

Lunda: Ndembu
Lunda: Kwango


நிரல்களில் உள்ள Lunda


நற்செய்தி
கால அளவு
 41 நிமிடம்
LLL 1 தேவனோடு ஆரம்பம்
கால அளவு
 39 நிமிடம்
LLL 2 வல்லமையுள்ள தேவ மனிதர்கள்
கால அளவு
 39 நிமிடம்
LLL 3 தேவன் மூலமாக ஜெயம்
கால அளவு
 38 நிமிடம்
LLL 4 தேவனின் ஊழியக்காரர்கள்
கால அளவு
 39 நிமிடம்
LLL 5 சோதனைகளில் தேவனுக்காக
கால அளவு
 38 நிமிடம்
LLL 6 இயேசு - போதகர் & சுகமளிப்பவர்
கால அளவு
 38 நிமிடம்
LLL 7 இயேசு - கர்த்தர் & இரட்சகர்
கால அளவு
 38 நிமிடம்
LLL 8 பரிசுத்த ஆவியானவரின் செயல்கள்
கால அளவு
 38 நிமிடம்
 பிற வளங்கள்:
Jesus Film Project
Jesus Film Project
Faith Comes By Hearing
Faith Comes By Hearing