สวัสดี...สิ่งที่ท่านกำลังจะฟังเป็นสิ่งสำคัญที่สุดสิ่งหนึ่งสำหรับท่าน เป็นข่าวดีสำหรับทุกคน

Lunda กลุ่มภาษา

Lunda: Ndembu
Lunda: Kwango


รายการในภาษา Lunda


ข่าวประเสริฐ
ความยาว
 41 นาที
เริ่มต้นกับพระเจ้า
ความยาว
 39 นาที
๒ ผู้ยิ่งใหญ่ของพระเจ้า
ความยาว
 39 นาที
๓ พระเจ้าช่วยให้เรามีชัย
ความยาว
 38 นาที
๔ ผู้ที่รับใช้พระเจ้า
ความยาว
 39 นาที
๕ การพิจารณาเพื่อพระเจ้า
ความยาว
 38 นาที
๖ พระเยซู - พระผู้สอน และ พระผู้รักษา
ความยาว
 38 นาที
พระเยซูเป็นพระเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอด
ความยาว
 38 นาที
๘ การกระทำของพระวิญญาณบริสุทธิ์
ความยาว
 38 นาที
 สื่ออื่นๆ:
Jesus Film Project
Jesus Film Project
Faith Comes By Hearing
Faith Comes By Hearing