Oceania Papua New Guinea Mufian
Hello! Welcome. What you are about to hear are some of the most important words you will ever hear. It is good news for everyone.

Good News in Muhiang

Phone
10.6 MB
3GP
Computer
153.5 MB
Slideshow Video
Audio Only
(MP3).zip


Picture 1: Hình số 1: Trước khi Sáng Thế ▪ Picture 2: Hình số 2: Thượng Ðế Phán Dạy ▪ Picture 3: Hình số 3: Thế Giới Ðược Sáng Tạo ▪ Picture 4: Hình số 4: A-đam và Ê-va ▪ Picture 5: Hình số 5: Ca-in và A-bên ▪ Picture 6: Hình số 6: Con Tàu Của Ông Nô-ê ▪ Picture 7: Hình số 7: Cơn Lụt ▪ Song: Jesus died on the cross ▪ Picture 8: Hình số 8: Áp-ra-ham, Sa-ra và Y-sác ▪ Picture 9: Hình số 9: Môi-se và Luật Pháp của Thượng Ðế ▪ Picture 10: Hình số 10: Mười Ðiều Răn ▪ Song: God created the earth ▪ Picture 11: Hình số 11: Vật Hy Sinh Cho Tội Lỗi ▪ Picture 12: Hình số 12: Ma-ri và Thiên Sứ ▪ Picture 13: Hình số 13: Sự Giáng Sinh của Ðức Chúa Giê-xu

Picture 1: Hình số 1: Trước khi Sáng Thế ▪ Picture 2: Hình số 2: Thượng Ðế Phán Dạy ▪ Picture 3: Hình số 3: Thế Giới Ðược Sáng Tạo ▪ Picture 4: Hình số 4: A-đam và Ê-va ▪ Picture 5: Hình số 5: Ca-in và A-bên ▪ Picture 6: Hình số 6: Con Tàu Của Ông Nô-ê ▪ Picture 7: Hình số 7: Cơn Lụt ▪ Song: Jesus died on the cross ▪ Picture 8: Hình số 8: Áp-ra-ham, Sa-ra và Y-sác ▪ Picture 9: Hình số 9: Môi-se và Luật Pháp của Thượng Ðế ▪ Picture 10: Hình số 10: Mười Ðiều Răn ▪ Song: God created the earth ▪ Picture 11: Hình số 11: Vật Hy Sinh Cho Tội Lỗi ▪ Picture 12: Hình số 12: Ma-ri và Thiên Sứ ▪ Picture 13: Hình số 13: Sự Giáng Sinh của Ðức Chúa Giê-xu

7.9 MB
 37′ 1″
Picture 14: Hình số 14: Sự trưởng thành của Ðức Chúa Giê-xu ▪ Picture 15: Hình số 15: Những Phép lạ do Ðức Chúa Giê-xu làm ▪ Song: God created the earth ▪ Picture 16: Hình số 16: Ðức Chúa Giê-xu Chịu Thương Khó ▪ Picture 17: Hình 17: Ðức Chúa Giê-xu bị đóng đinh ▪ Picture 18: Hình số 18: Ðức Chúa Giê-xu Sống Lại ▪ Picture 19: Hình số 19: Thô-ma ▪ Picture 20: Hình số 20: Ðức Chúa Giê-xu Thăng Thiên ▪ Song: Jesus died on the cross

Picture 14: Hình số 14: Sự trưởng thành của Ðức Chúa Giê-xu ▪ Picture 15: Hình số 15: Những Phép lạ do Ðức Chúa Giê-xu làm ▪ Song: God created the earth ▪ Picture 16: Hình số 16: Ðức Chúa Giê-xu Chịu Thương Khó ▪ Picture 17: Hình 17: Ðức Chúa Giê-xu bị đóng đinh ▪ Picture 18: Hình số 18: Ðức Chúa Giê-xu Sống Lại ▪ Picture 19: Hình số 19: Thô-ma ▪ Picture 20: Hình số 20: Ðức Chúa Giê-xu Thăng Thiên ▪ Song: Jesus died on the cross

7.6 MB
 35′ 43″
Good News Picture 21-29

Good News Picture 21-29

2.5 MB
 11′ 48″
Good News Picture 31-40

Good News Picture 31-40

2.5 MB
 11′ 35″