ඕෂනියා පැපුවා නිව්ගීනියාව
සාදරයෙන් පිළිගනිමු. ඔබ ඇසීමට යන දේ ඔබට කවදා හෝ ඇසෙන වැදගත්ම වචන කිහිපයකි.එය සැමට සුබ ආරංචියකි.

Oganibiතුළ වැඩසටහන්


ජීවිතයේ වචන
 23 විනාඩි