ஆசியா இந்தோனேஷியா
ஹலோ, வணக்கம்.நீங்கள் இதுவரை கேட்டிராத மிகவும் முக்கியமான வார்த்தைகளை இப்போது கேட்கபோகிறீர்கள் . இது எல்லோருக்கும் நற்செய்தியாக உள்ளது.

நிரல்களில் உள்ள Pakpak


நற்செய்தி
 47 நிமிடம்
Berita Njuah Juah
 33 நிமிடம்
 பிற வளங்கள்:
The Jesus Film Project
The Jesus Film Project
Faith Comes By Hearing
Faith Comes By Hearing