ஆசியா சைனா
ஹலோ, வணக்கம்.நீங்கள் இதுவரை கேட்டிராத மிகவும் முக்கியமான வார்த்தைகளை இப்போது கேட்கபோகிறீர்கள் . இது எல்லோருக்கும் நற்செய்தியாக உள்ளது.

Naxi மொழி பிரிவு

Mosuo
Naxi: Deqin
Mosuo: Dongfeng
Naxi: Lijiang: Longko
Mosuo: Ninglang
Naxi: Fenglian Chun-Fenke


நிரல்களில் உள்ள Naxi


நற்செய்தி
 58 நிமிடம்
உயிருள்ள வார்த்தைகள் 2
 45 நிமிடம்
Becoming a Friend of God
 77 நிமிடம்
 பிற வளங்கள்:
The Jesus Film Project
The Jesus Film Project