Xin chào! Chào mừng bạn. Những gì bạn sẽ lắng nghe sau đây là những lời quan trọng nhất. Nó là tin lành cho tất cả mọi người.

Chương trinh bằng Akpafu-Lolobi


Lời sự sống
Khoảng thời gian
 43 phút
 Các nguồn khác:
Faith Comes By Hearing
Faith Comes By Hearing
Faith Comes By Hearing
Faith Comes By Hearing