ඇමරිකාව ගෝතමාලාව K'iche'
සාදරයෙන් පිළිගනිමු. ඔබ ඇසීමට යන දේ ඔබට කවදා හෝ ඇසෙන වැදගත්ම වචන කිහිපයකි.එය සැමට සුබ ආරංචියකි.

Quiche: Chichicastenangoතුළ වැඩසටහන්


ජීවිතයේ වචන
 58 විනාඩි