தி அமெரிக்காஸ் குவட்டமலா Q'anjob'al
ஹலோ, வணக்கம்.நீங்கள் இதுவரை கேட்டிராத மிகவும் முக்கியமான வார்த்தைகளை இப்போது கேட்கபோகிறீர்கள் . இது எல்லோருக்கும் நற்செய்தியாக உள்ளது.

நிரல்களில் உள்ள Kanjobal: San Juan Ixcoy


உயிருள்ள வார்த்தைகள்
 29 நிமிடம்