ආසියාව ඉන්දුනීසියාව Banyadu
සාදරයෙන් පිළිගනිමු. ඔබ ඇසීමට යන දේ ඔබට කවදා හෝ ඇසෙන වැදගත්ම වචන කිහිපයකි.එය සැමට සුබ ආරංචියකි.

Bemoyapතුළ වැඩසටහන්


ශුභාරංචිය
 63 විනාඩි