අප්රිකාව චැඩ් Kaba Naa, Sara
සාදරයෙන් පිළිගනිමු. ඔබ ඇසීමට යන දේ ඔබට කවදා හෝ ඇසෙන වැදගත්ම වචන කිහිපයකි.එය සැමට සුබ ආරංචියකි.

Didje Manyamතුළ වැඩසටහන්


Becoming a Friend of God
 51 විනාඩි