අප්රිකාව චැඩ් Kulfa
සාදරයෙන් පිළිගනිමු. ඔබ ඇසීමට යන දේ ඔබට කවදා හෝ ඇසෙන වැදගත්ම වචන කිහිපයකි.එය සැමට සුබ ආරංචියකි.

Kulfa: Kurmiතුළ වැඩසටහන්


Becoming a Friend of God
 50 විනාඩි